O firmie

Firma gw-bud Wojciech Gorzelski jako inspektor nadzoru inwestorskiego w Województwie Podlaskim i Warszawie oferuje szereg usług z zakresu budownictwa. Rzetelność i 16-letnie doświadczenie w pracy przekłada się na owocną współpracę z inwestorami. Na każdym etapie prac klient może liczyć na nadzór budowlany i kompetentne doradztwo, które pomoże uniknąć błędów podczas budowy obiektu. gw-bud sprawując nadzór inwestorski czuwa nad kwestiami technicznymi i finansowymi.

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentuje interesy inwestora
 • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
 • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy
 • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane
 • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
 • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę

Właściciel gw-bud, posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przynależnością do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BO/1949/02.

Posiadane uprawnienia umożliwiają firmie gw-bud też obsługę wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w zakresie:

 • oceny technicznej budynków

 • przeglądy roczne i piecioletnie budynków

Proponuję też usługi w ramach kierowania budową obiektów budowlanych i drogowych, w tym między innymi: budynków jednorodzinnych, biurowych, mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, dróg i infrastruktury towarzyszącej (chodniki ścieżki rowerowe).

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

 • prowadzenie dokumentacji budowy;

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;

 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu,

 • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi).